Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ศูนย์การท่องเที่ยวเกาะลันตาใหญ่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาการศึกษา รักษ์ถิ่นวัฒนธรรมประเพณี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 
นายอับดลรอหมัน เกื้อชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
 
นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัด อบต.เกาะลันตาใหญ่
(083-194-6319)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 25 คน
ประกาศวันที่  20 ธันวาคม 2564

>>เป็นการกำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังคงกำหนดอัตราในการจัดเก็บเหมือนกับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
**********************
💚สำหรับหลักเกณฑ์ในการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีกรณีใช้ประกอบการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ยังคงเหมือนเดิม ดังนี้ (ทบทวนอีกครั้งนะคะ)
1. กรณีใช้ประโยชน์เกษตรกรรม (โฉนดที่ดิน+บุคคลธรรมดา+เกษตรกรรม) ยังคงเหลืออีกหนึ่งปีที่จะได้รับการบรรเทาภาระภาษีโดยการยกเว้นภาษี คือ ปี 2565 (มาตรา 96) ส่วนปี 2566 จะต้องพิจารณามูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าเกินกว่า 50 ล้านบาทหรือไม่ ถ้ามีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีต่อไป (มาตรา 40)
2. กรณีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เฉพาะกรณีบ้านหลังหลัก มีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์บ้านหลังหลัก ซึ่งมี 2 กรณี ดังนี้ (มาตรา 41)👇👇
🧡กรณีที่หนึ่ง มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
2. ที่ดินประเภทโฉนด+สิ่งปลูกสร้าง(บ้าน)
3. ใช้เพื่ออยู่อาศัย
4. เจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้าน แค่มีชื่อก็เข้าแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเป็นเจ้าบ้าน
✅(รวมยกเว้นทรัพย์สินทั้งหมด ที่ดิน+สิ่งปลูกสร้าง ไม่เกิน50ล้านบาท)
💙กรณีที่สอง มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
2. สิ่งปลูกสร้าง(บ้าน) ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
3. ใช้เพื่ออยู่อาศัย
4. เจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้าน แค่มีชื่อก็เข้าแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเป็นเจ้าบ้าน
✅(ยกเว้นเฉพาะมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกิน10ล้านบาท) 

ดูน้อยลง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ 90 ม.6 บ.คลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 
โทรศัพท์ : 0-7566-2680
โทรสาร : 0-7566-2680
E-mail Address : kholantayai@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs