Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ศูนย์การท่องเที่ยวเกาะลันตาใหญ่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาการศึกษา รักษ์ถิ่นวัฒนธรรมประเพณี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 
นายอับดลรอหมัน เกื้อชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
 
นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัด อบต.เกาะลันตาใหญ่
(083-194-6319)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ประกาศ รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 14)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียน ธันวาคม 2564 (ดู : 22)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.เกาะลันตาใหญ่ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 20)
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (ดู : 25)
ประกาศผลการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่ (ดู : 26)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 20)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 122)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 86)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 89)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายชาติชาย หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 80)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายชาติชาย หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 83)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 95)
ประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม (ดู : 138)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 105)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 112)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังและติดตั้งระบบประปา หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 111)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายชาติชาย หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊หลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  (ดู : 77)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสปาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 97)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง e-laas ไตรมาสที่ 2 ประจำปี2564 (ดู : 54)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกอบศาสนกิจ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 78)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ดู : 102)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมุ่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 86)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกุโบว์บ้านหัวนอน หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กาะบี่ (ดู : 1)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนขึ้นเขื่อน หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  (ดู : 1)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 1)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สวนผีเสื้อ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 24)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนขึ้นเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 15)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองโตบซอย1-หัวควนหมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีคัดเลือก (ดู : 17)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ 90 ม.6 บ.คลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 
โทรศัพท์ : 0-7566-2680
โทรสาร : 0-7566-2680
E-mail Address : kholantayai@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs