Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ศูนย์การท่องเที่ยวเกาะลันตาใหญ่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาการศึกษา รักษ์ถิ่นวัฒนธรรมประเพณี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 
นายอับดลรอหมัน เกื้อชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
 
นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัด อบต.เกาะลันตาใหญ่
(083-194-6319)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 E-service
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก (ดู : 12)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียน สิงหาคม 2565 (ดู : 4)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียน สิงหาคม 2565 (ดู : 5)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน มิถุนายน 2565 (ดู : 18)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 24)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียน พฤษภาคม 2565 (ดู : 38)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ประกาศเรื่องการแปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด จำนวน ๑๗ รายการ (ดู : 135)
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) (ดู : 52)
ประกาศการแปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด  (ดู : 24)
ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย๑ จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ ๘ บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 44)
ประกาศร่างTORโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ยซอย๑ จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ที่ ๘ บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ที่ ๕ บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สวนผีเสื้อ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองโตบซอย1-หัวควนหมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกุโบร์บ้านหัวนอน หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนขึ้นเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนดินโรยลูกรังสายใต้นา หมู่ที่ ๒ บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ที่ ๕ บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนขึ้นเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกุโบร์บ้านหัวนอน หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 53)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองโตบซอย1-หัวควนหมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๘ บ้านคลองโตบ(บ้านนายยาเส็น) ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 39)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมฝังท่อ สายบาลาย-สายบ้านนายกูอาด หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 46)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองโตบ-เจ๊ะหลี หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 34)
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายเหง็ม หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 34)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองนุ้ย ซอย1 จากทางสามแยกทางขึ้นประปาหมู่บ้าน-คลองต้นแป้น(หลังอนามัย) หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 32)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเข้ามัสยิดบ้านหัวควน หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 49)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
 
โครงการจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 13)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ที่พัก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
อบต.เกาะลันตาใหญ่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ 90 ม.6 บ.คลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 
โทรศัพท์ : 0-7566-2680
โทรสาร : 0-7566-2680
E-mail Address : kholantayai@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs