Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
สายด่วนายก 083-194-6316
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 640 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

 

  

รหัสสินค้า : 810302-B002

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย.

ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

 

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกระบี่

ระดับดาว : 3 ดาว (ปี 2549)

 

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า และบาติก

 6 หมู่ 1 บ้านหลังสอด ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150

 

ติดต่อ : คุณอริทร์ ห้าหวา

โทร :  08 6282 8490

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
E-mail Address : 6810301@dla.go.th
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ