Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 19)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
สายด่วนายก 083-194-6316
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเรียนเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียด
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 2 คน
ประกาศวันที่  16 กันยายน 2563

กรมทางหลวงชนบท ขอเรียนเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียด

ของโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยกำหนดการจัดประชุม
ณ อาคารกลุ่มสตรีโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
19 กันยายน 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. สำหรับพื้นที่ตำบลคลองยาง ตำบลเกาะกลาง และตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 -12.00 น.
พื้นที่ตำบลศาลาด่านและตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
E-mail Address : 68010301@dla.go.th
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ