Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 19)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
สายด่วนายก 083-194-6316
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 17 คน
ประกาศวันที่  28 สิงหาคม 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ขยายกำหนดเวลาการดำเนินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี 2563 ดังนี้
1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
2. การผ่อนช้าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 บยายเวลาดังต่อไปนี้
- งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
- งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
- งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีภาษีค้างขำระขยายไป
จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือ สำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
 
 
 
 

 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 261.27 KB.]
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
E-mail Address : 68010301@dla.go.th
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ