Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 19)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
สายด่วนายก 083-194-6316
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 8 คน
ประกาศวันที่  27 สิงหาคม 2563
#ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ ่จะดำเนินการเปิดรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ในปีงบประมาณต่อไป ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขและแมวทั้งที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้วและเจ้าของสุนัขและแมวที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเลย ให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ #ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7566 2680 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
E-mail Address : 68010301@dla.go.th
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ