Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
สายด่วนายก 083-194-6316
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 3 หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 31) 11 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านน้ำตก ซอย 1 หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 21) 10 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 25) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการเสียงตามสาย หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 29) 24 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 21 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาดูแลเว็ปไซด์ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 18 ส.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน (ดู : 17) 18 ส.ค. 2563
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 17) 13 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 12) 11 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 11 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจการบริการของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธะเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 10 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 10 ส.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 21) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 5 ส.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย ซอย 2 หมู่ 8 บ้านโครงโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 24) 5 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการต่อเติมท่อ ค.ส.ล. สายบ้านนิทราลงมาถนนใหญ่ หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 10) 4 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 3 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแบบโคมไฟทุกจุดที่ขาด หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 27) 30 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 13 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 (ครั้งที่ 2) (ดู : 9) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2563 (ดู : 31) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมท่อ ค.ส.ล.สายบ้านนิทราลงมาถนนใหญ่ หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 34) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 31) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 32) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศ ร่าง TOR โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 27) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 9) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 30) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา (ดู : 26) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 24) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายซูโยด หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 10) 28 พ.ค. 2563
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 29) 26 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา (ดู : 35) 21 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 30) 19 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) (ดู : 29) 5 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายซูโยด หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 46) 14 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นศาลาโต๊ะศรีกายา หมู่ 7 บ้างสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 45) 10 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหาดกันเตียง หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 45) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเียนดครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ดู : 9) 8 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 48) 5 มี.ค. 2563
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 47) 26 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 (ดู : 9) 25 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 44) 21 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2)RE-3-0294 (ดู : 9) 20 ก.พ. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 12 ก.พ. 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 43) 12 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 41) 12 ก.พ. 2563
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้่านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 36) 30 ม.ค. 2563
ประกาศราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 42) 29 ม.ค. 2563
ประกาศยกเลิกประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 32) 21 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 9) 16 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา (ดู : 39) 16 ม.ค. 2563
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56) 26 พ.ย. 2562
ประกาศร่าง TOR โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 60) 14 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี (ดู : 56) 6 พ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปี งบประมาณ 2563 (ดู : 9) 1 พ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 9) 29 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 61) 24 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 62) 8 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 49) 2 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้า หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 55) 2 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
E-mail Address : kholantayai@gmail.com
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ