Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
สายด่วนายก 083-194-6316
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อน้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกอบศาสนกิจ ประเพณี วัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 26) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 25) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 28) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ดู : 28) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ชุด (ดู : 36) 30 พ.ย. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกอบศาสนกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 30 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ ร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 18) 27 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาโต๊ะจันทร์ หมู่ 7 บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 17) 23 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด (ถ้ำเสือ) หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 18) 23 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 3 หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 72) 11 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านน้ำตก ซอย 1 หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 57) 10 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 68) 25 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการเสียงตามสาย หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 83) 24 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 21 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาดูแลเว็ปไซด์ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 18 ส.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน (ดู : 35) 18 ส.ค. 2563
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 38) 13 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 30) 11 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 11 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจการบริการของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธะเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 10 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 10 ส.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 40) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านคลองนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 5 ส.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย ซอย 2 หมู่ 8 บ้านโครงโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 44) 5 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการต่อเติมท่อ ค.ส.ล. สายบ้านนิทราลงมาถนนใหญ่ หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 28) 4 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาขุดลอกขยะพร้อมปรับพื้นที่บ่อขยะตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 3 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแบบโคมไฟทุกจุดที่ขาด หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 48) 30 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 13 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 (ครั้งที่ 2) (ดู : 28) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2563 (ดู : 50) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมท่อ ค.ส.ล.สายบ้านนิทราลงมาถนนใหญ่ หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 53) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 53) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 54) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศ ร่าง TOR โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 62) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 28) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 50) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา (ดู : 46) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 43) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายซูโยด หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 28) 28 พ.ค. 2563
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 49) 26 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา (ดู : 55) 21 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 49) 19 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) (ดู : 58) 5 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายซูโยด หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 65) 14 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นศาลาโต๊ะศรีกายา หมู่ 7 บ้างสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 65) 10 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหาดกันเตียง หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 66) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเียนดครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ดู : 26) 8 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 69) 5 มี.ค. 2563
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 70) 26 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 (ดู : 28) 25 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 63) 21 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2)RE-3-0294 (ดู : 27) 20 ก.พ. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 65) 12 ก.พ. 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 64) 12 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 61) 12 ก.พ. 2563
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้่านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 55) 30 ม.ค. 2563
ประกาศราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 59) 29 ม.ค. 2563
ประกาศยกเลิกประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 52) 21 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 28) 16 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
E-mail Address : 6810301@dla.go.th
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ