Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 19)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 7) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย ซอย 2 หมู่ 8 บ้านโครงโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 8) 5 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแบบโคมไฟทุกจุดที่ขาด หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 8) 30 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2563 (ดู : 13) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมท่อ ค.ส.ล.สายบ้านนิทราลงมาถนนใหญ่ หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 20) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 16) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศ ร่าง TOR โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 15) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 17) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา (ดู : 12) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 12) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 17) 26 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายใต้นา หมู่ 2 บ้านศรีรายา (ดู : 23) 21 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 19) 19 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) (ดู : 16) 5 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายซูโยด หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 35) 14 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นศาลาโต๊ะศรีกายา หมู่ 7 บ้างสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 34) 10 เม.ย. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหาดกันเตียง หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 34) 10 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 36) 5 มี.ค. 2563
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 35) 26 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 31) 21 ก.พ. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 12 ก.พ. 2563
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 28) 12 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 30) 12 ก.พ. 2563
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้่านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 26) 30 ม.ค. 2563
ประกาศราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 32) 29 ม.ค. 2563
ประกาศยกเลิกประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู : 23) 21 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา (ดู : 29) 16 ม.ค. 2563
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 44) 26 พ.ย. 2562
ประกาศร่าง TOR โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 48) 14 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี (ดู : 44) 6 พ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 50) 24 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 50) 8 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 39) 2 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้า หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 43) 2 ต.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 38) 17 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ หมู่ 7 บ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 33) 17 ก.ย. 2562
ชี้แจงรายละเอียดและขอบเขตงานโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 39) 16 ก.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 32) 12 ก.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 10 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46) 27 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมไสบาหลี หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 35) 26 ส.ค. 2562
ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5465 (ดู : 35) 23 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 42) 16 ส.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลเกาะลันตาใหญ่ (หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 8) (ดู : 41) 15 ส.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ.62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52) 10 ก.ค. 2562
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการเกาะต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กทอ 62(2) RE-3-0294 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 47) 4 ก.ค. 2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 41) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 44) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการกอสร้างถนน ค.ศ.ล. สายบ้านนายเรียบ หมู่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 41) 30 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 39) 21 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเรียบ หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 38) 21 พ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) (ดู : 45) 15 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 49) 7 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายท่าเรือบ้านนา หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 52) 2 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองน้ำจืด หมู่ 5 บ้านคลองหิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 57) 17 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 บ้า่นคลองโตบ หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 65) 9 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายท่าเรือบ้านนา หมู่ 3 บ้านเจ๊ะหลี ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 72) 2 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ หมู่ 7 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 76) 19 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางขึ้นเชื่อน หมู่ 7 บ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 73) 12 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
E-mail Address : 68010301@dla.go.th
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ