Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
สายด่วนายก 083-194-6316
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 12) 1 ต.ค. 2563
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 9) 1 ต.ค. 2563
กำหนดวันจ่่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 7) 30 ก.ย. 2563
ประกาศ องค์การบริาหรส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 12) 30 ก.ย. 2563
ขอเรียนเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียด (ดู : 15) 16 ก.ย. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 30) 28 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 22) 27 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 34) 14 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 23) 7 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน (ดู : 18) 6 ส.ค. 2563
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 35) 5 ส.ค. 2563
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร (ดู : 30) 23 ก.ค. 2563
พนักงานดีเด่นประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 (ดู : 40) 1 ก.ค. 2563
สถิตการให้บริหารตามอำนาจหน้าที่ (ดู : 33) 30 มิ.ย. 2563
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (ดู : 33) 25 มิ.ย. 2563
การปลูกผักเกษตรอิทรีย์ (ดู : 9) 19 มิ.ย. 2563
วิธีจัดเก็บและทิ้ง "ขยะอันตราย" เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม (ดู : 8) 10 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานองค์บริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เข้าตอบแบบสำรวจ IIT และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจ EIT (ดู : 33) 3 มิ.ย. 2563
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 7) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 19) (ดู : 76) 28 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เรื่องรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัlโคโรน่า 2019 (COVIC-19) (ดู : 61) 23 เม.ย. 2563
พนักงานดีเด่นประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 (ดู : 21) 1 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 9) 27 มี.ค. 2563
7 ขั้นตอนทิ้งหน้ากากอนามัย ใช้แล้วต้องทิ้งอย่างไร ไม่เสี่ยงติดเชื้อ (ดู : 8) 3 มี.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
(ดู : 67)
27 ม.ค. 2563
พนักงานดีเด่นประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 (ดู : 18) 6 ม.ค. 2563
ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 33) 4 ต.ค. 2562
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และทุจริตบ ประจำปี 2562 (ดู : 10) 3 ต.ค. 2562
พนักงานดีเด่นประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 (ดู : 11) 1 ต.ค. 2562
หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ (ดู : 9) 19 ก.ย. 2562
ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ 2562 (ดู : 9) 4 ก.ย. 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารขยะในชุมชนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 9) 20 ส.ค. 2562
การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 (ดู : 81) 16 ส.ค. 2562
สถิติการให้บริหารตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 82) 14 มิ.ย. 2562
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (ดู : 11) 11 มิ.ย. 2562
พนักงานดีเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 (ดู : 10) 3 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานเข้าประเมินตนเอง ITAS ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน พร้อมด้วยผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ดู : 74) 2 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 129) 30 เม.ย. 2562
การป้องกันรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 9) 5 เม.ย. 2562
โครงการป้องกันรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕62 (ดู : 9) 4 เม.ย. 2562
กำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 9) 4 เม.ย. 2562
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาป่า (ดู : 9) 1 เม.ย. 2562
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 10) 12 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบล (ดู : 14) 8 มี.ค. 2562
คู่มือประชาชน (ดู : 10) 1 มี.ค. 2562
มาตรการประหยัดพลังงานรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ดู : 9) 27 ก.พ. 2562
วิธีลดการใช้ถุงพลาสติก (ดู : 9) 7 ก.พ. 2562
อันตรายจากกล่่องโฟม (ดู : 9) 7 ก.พ. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 63) 5 ก.พ. 2562
พนักดีเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 (ดู : 10) 1 ก.พ. 2562
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก (ดู : 13) 29 ม.ค. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 51) 11 ม.ค. 2562
รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (ดู : 11) 8 ม.ค. 2562
ประกาศรับสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (ดู : 10) 7 ม.ค. 2562
รณรงค์การอนุรักทรัพยากรน้ำ (ดู : 9) 1 ม.ค. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 46) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 45) 19 พ.ย. 2561
ข้อบังคับ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ดู : 46) 19 พ.ย. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ดู : 44) 19 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลกรในหน่วยงาน เข้าประเมินตนเองตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ดู : 150) 9 พ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
E-mail Address : kholantayai@gmail.com
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ