Thai English
 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียบประเพณี
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 19)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
"ศูนย์กลางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ฟื้นวิถีชุมชน สู่สังคมน่าอยู่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 

 

นายศุภชัย ไชยวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาล (ดู : 13) 5 ส.ค. 2563
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร (ดู : 10) 23 ก.ค. 2563
พนักงานดีเด่นประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 (ดู : 17) 1 ก.ค. 2563
สถิตการให้บริหารตามอำนาจหน้าที่ (ดู : 13) 30 มิ.ย. 2563
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (ดู : 17) 25 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานองค์บริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เข้าตอบแบบสำรวจ IIT และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจ EIT (ดู : 18) 3 มิ.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC - 19) (ดู : 56) 28 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ เรื่องรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัlโคโรน่า 2019 (COVIC-19) (ดู : 47) 23 เม.ย. 2563
พนักงานดีเด่นประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 (ดู : 4) 1 เม.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
(ดู : 54)
27 ม.ค. 2563
พนักงานดีเด่นประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 (ดู : 4) 6 ม.ค. 2563
ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 15) 4 ต.ค. 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารขยะในชุมชนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 0) 20 ส.ค. 2562
การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 (ดู : 70) 16 ส.ค. 2562
สถิติการให้บริหารตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 70) 14 มิ.ย. 2562
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (ดู : 2) 11 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานเข้าประเมินตนเอง ITAS ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน พร้อมด้วยผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ดู : 63) 2 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 116) 30 เม.ย. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 52) 5 ก.พ. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 38) 11 ม.ค. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 37) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 36) 19 พ.ย. 2561
ข้อบังคับ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ดู : 35) 19 พ.ย. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ดู : 32) 19 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลกรในหน่วยงาน เข้าประเมินตนเองตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ดู : 137) 9 พ.ย. 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มาลงทะเบียน เดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 149) 30 ต.ค. 2561
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ อปท. (ดู : 40) 25 ต.ค. 2561
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 151) 22 ต.ค. 2561
เรื่อง ให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 160) 22 ต.ค. 2561
เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 136) 22 ต.ค. 2561
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.เกาะลันตาใหญ่ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 95) 22 ต.ค. 2561
เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.เกาะลันตาใหญ่ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 96) 22 ต.ค. 2561
ข้อมูลสถิตเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริต ประจำปี 2561 (ดู : 35) 9 ต.ค. 2561
ประกาศกำหนด วัน เวลาและสถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 103) 28 ก.ย. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.เกาะลันตาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 134) 28 ก.ย. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 90) 20 เม.ย. 2561
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2561 (ดู : 94) 12 ธ.ค. 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 88) 20 ต.ค. 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 250) 23 มี.ค. 2560
ใบสมัคร ปั่น ลาก ปล่อย ร้อยดวงใจเพื่อพ่อ (ดู : 354) 24 ม.ค. 2560
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 115) 17 ม.ค. 2560
ข้อมูลสถิติเรื่องร้อบเรียน ประจำปี (ดู : 83) 14 ต.ค. 2558
เริ่อง เอกสารประกอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งตามข้อบัญญัติตำบลแต่ละประเภทกิจการ (ดู : 398) 4 ส.ค. 2558
เรื่อง ขั้นตอนการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ดู : 421) 4 ส.ค. 2558
จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 152) 30 มี.ค. 2558
ตาราง การ ลงพื้นที่ทำแผน 3 ปี ตั้งแต่ ม.1 - ม.8 ตามวันเเละเวลาดังตารางนี้ (ดู : 537) 24 ก.พ. 2557
เรื่อง ประสงค์ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการอีเล็กทรอนิกส์ (ดู : 369) 18 ธ.ค. 2556
ผลการสำรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 279) 29 ก.ย. 2555
ระเบียบบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 2548(หัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 190) 25 ก.ย. 2555
ตัวชี้วัดปลัด 8 กรณีพิเศษ (หัวหน้าสำนักปลัด) (ดู : 196) 22 ก.ย. 2555
55-9-21เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง 18 หลัง(หัวหน้าสำนักปลัด) (ดู : 210) 21 ก.ย. 2555
ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบฯสมบูรณ์ 1 ธค 54 (ดู : 201) 29 ส.ค. 2555
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ม.6 บ้านคลองนิน (ดู : 188) 16 ก.ค. 2555
การจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการ และ การประชาสัมพันธ์ (ดู : 177) 5 มี.ค. 2555
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาใหญ่ (ดู : 208) 2 ก.พ. 2555
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคไวรัสโคโรน่า 2019 () (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคไวรัสโคโรน่า 2019 () (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคไวรัสโคโรน่า 2019 () (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคไวรัสโคโรน่า 2019 () (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคไวรัสโคโรน่า 2019 () (ดู : 10) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
  เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐ โทรสาร : ๐-๗๕๖๖-๒๖๘๐
E-mail Address : 68010301@dla.go.th
  Copyright © 2016. www.kohlantayai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ